Poslovno i finansijsko savjetovanje

poslovno i finansijsko savjetovanje

Poslovno i finansijsko savjetovanje ConsultIn-a obuhvata široku lepezu usluga koje našim klijentima omogućavaju unapređenje, ali i suštinski opstanak i održavanje poslovanja u dinamičnom tržišnom i privrednom okruženju. Uslugama poslovnog i finansijskog savjetovanja, pružajući kompletan servis za klijenta, između ostalih, obuhvćene su i sljedeće oblasti:

 • Sastavljanje izvještaja o poslovanju privrednih subjekata i prezentacije prijedloga u vezi sa načinima ostvaranja veće produktivnosti, povećanja naplate, racionalizacije troškova poslovanja, itd.

  Učestalo praćenje svih poslovnih procesa unutar privrednog subjekta, omogućava ranu dijagnozu problema, njihov pravovremeni tretman, a sve sa ciljem unapređenja poslovanja, povećanja produktivnosti i racionalizacije troškova. Kao klijent ConsultIn-a imate mogućnost ugovaranja usluge alokacije i praćenja svih, za poslovanje i donošenje poslovnih odluka, bitnih pokazatelja koje po Vašoj želji i našoj sugestiji kreiramo i analiziramo za Vas i sa Vama.
 • Ocjena boniteta privrednih subjekata

  Trenutno najveći problem regionalne privrede je činjenica da se veliki broj privrednih subjekata u prethodnom periodu na iracionalan način preinvestirao, precijenivši kretanje tržišta, ali i svoje sposobnosti i mogućnosti.ConsultIn svojim klijentima nudi uslugu procjene i ocjene sposobnosti i mogućnosti privrednog subjekta, te predlaže konkretne korake čijom implementacijom bi privredno društvo bilo u stanju da odgovori trenutnim obavezama, da obezbijedi nesmetano poslovanje i da u budućnosti zadrži status kredibilnog partnera i poslodavca koji na vrijeme izmiruje svoje obaveze prema svim poslovnim partnerima, saradnicima i zaposlenima.
 • Projekti povezivanja, podjele, preuzimanja, dokapitalizacije privrednih subjekata

  Svjedoci smo globalnih trendova ukrupnjavanja tržišnih udjela pojedinih kompanija. Sve smo više svjesni činjenice da sve kompanije, a posebno mala i srednja preduzeća, ukoliko žele da opstanu u tržišnoj utakmici ili preuzmu lidersku poziciju, moraju, između ostalog, vršiti konstantna ulaganja u inovacije, pratiti globalne trendove i stimulisati rast.ConsultIn osmišljava načine djelovanja kompanija sa ciljem zauzimanja što kvalitetnije tržišne pozicije kroz različite načine organizacije i funkcionisanja.
 • Due Diligence

  ConsultIn svojim klijentima nudi interdisciplinarno provođenje ugovaranja koje obuhvata komercijalno, finansijsko i pravno stajalište sa svrhom što boljeg uvida u pravo stanje stvari privrednog subjekta sa ciljem izbjegavanja neizvjesnih situacija i pravnih sporova.Izvještaj Due Diligence-a urađen od strane ConsultIn-a svakom menadžmentu i vlasniku privrednog društva koji je zahtijevao ovu vrstu usluge u potpunosti daje jasan pregled stanja u kome se nalazi kompanija, sa potpuno transparentno ukazanim problemima i potencijalnim rizicima, te stvara mogućnost da se pravovremenim aktivnostima otklone uočene prijetnje i nedostaci u poslovanju kompanije.ConsultIn podstiče svoje klijente na češću izradu ovakvih izvještaja jer je to jedini način da se izbjegnu ozbiljne negativne posljedice po poslovanje bilo koje kompanije.Problem ne možete tretirati ako ga niste locirali ili ako niste svjesni da postoji. ConsultIn upravo, kroz Due Diligence izvještaje, vrši alokaciju svakog nastalog problema i upozorava na činjenice koje bi mogle u skorijoj budućnosti dovesti do stvaranja novih problema u kompaniji i na taj način omogućava vlasniku i menadžmentu kompanije preventivno djelovanje sa ciljem izbjegavanja problematičnih situacija koje bi mogle ugroziti poslovanje privrednog subjekta.

 • Obezbjeđivanje finansijske podrške i posredovanje u pronalaženju strateških partnera

  ConsultIn osmišljava načine djelovanja kompanija, pronalazi strateške partnere iz usko specijalizovanih oblasti i pregovara u ime kompanija sa potencijalnim investitorima koji su spremni da izvrše dokapitalizaciju ili na bilo koji drugi način izraze spremnost za podsticanje rasta i razvoja svakog privrednog subjekta.Dosadašnje iskustvo menadžmenta i saradnika ConsultIn-a daje nam pravo da vjerujemo u mogućnosti obezbjeđivanja novčanih sredstava, kroz strateška povezivanja sa potencijalnim partnerima i to za samoodržive i dobro osmišljene projekte.
 • Privatizacija

  Državna i javna preduzeća, kako na teritoriji Bosne i Hercegovine, tako i u svim ostalim državama bivše SFRJ, su u najvećem broju slučajeva preopterećena obavezama, gubicima tržišta, lošom organizacijom i sl. Kao takva nisu interesantna investitorima i najčešće završe u stečaju, odnosno likvidaciji.ConsultIn sa svojim menadžmentom i saradnicima pruža uslugu pripreme privrednog društva za privatizaciju, procjenjuje realnu vrijednost istog, odnosno procjenjuje iznos novčanih sredstava neophodnih za njegovo oživljavanje, te pronalazi strateške partnere koji bi bili zainteresovani za privatizaciju upravo takvih privrednih subjekata.
 • Posredovanje u kupoprodaji dijela ili ukupnog vlasništva nad privrednim subjektima

  Globalna kretanja uslovila su velike poteškoće u poslovanju privrednih subjekata. Sve češće se u poslovanju susrećemo sa problemima povećane nelikvidnosti, nenaplativosti potraživanja, preinvestiranja privrednih subjekata, nemogućnosti samoodrživosti privrednih subjekata, te nespremnosti banaka za participacijom u prevazilaženju takvih problema.Sa druge strane, susrećemo se i sa situacijama u kojima su se pojedina privredna društva, i pored teške situacije, izborila za ostvarenje dobrih poslovnih rezultata, međutim, istraživanja i prognoze pokazuju da bi u budućnosti trend rasta mogao da krene silaznom putanjom ukoliko se ne izvrše određena ulaganja ili druge aktivnosti i sl.ConsultIn će pomoći privrednicima da svoje poslove procjene i valorizuju na pravi način, te u pravom momentu donesu odluku bilo da se radi o prodaji dijela ili ukupnog vlasništva nad privrednim subjektom ili dodatnog investiranja u unapređenje poslovanja.Sa druge strane, ConsultIn zainteresovanim investitorima omogućava pronalaženje i posredovanje u kupovini privrednih subjekata, njihovoj procjeni, utvrđivanju trenutne realne vrijednosti, te potencijala.

 • Provođenje organizacionih i statusnih promjena privrednih subjekata

  Najvažniji segment uspjeha privrednog društva jeste kvalitetno upravljanje istim u skladu sa njegovim potrebama, veličinom i strukturom. CONSULTIN pomaže vlasnicima i menadžmentu privrednih subjekata da u pravom momentu procjene, definišu i izvrše određene reorganizacije kako unutar same organizacije funkcionisanja privrednog društva, tako i eventualnih statusnih promjena, a sve sa ciljem ostvarivanja što povoljnijih pozicija i što transparentnijeg poslovanja koje je preduslov obezbjeđivanja svježeg kapitala unutar privrednog društva.
 • Organizacija i uspostavljanje profitnih centara unutar privrednih subjekata, centralizacija i decentralizacija poslovanja

  Svjetski trendovi u savremenom poslovanju potenciraju organizaciju složenijih privrednih subjekata u formama profitnih i troškovnih centara. Na taj način menadžment i uprave imaju konstantan i detaljan uvid u poslovanje, kao i širok spektar instrumenata kojima mogu reagovati u slučaju uočavanja problema, bez da utiču na cjelokupno poslovanje. Upravo ConsultIn pomaže u organizaciji i implementaciji ovakve vrste unutrašnje organizacije privrednih subjekata.Manjim kompanijama sistem organizovanja po principu prethodno navedenog bio bi preskup, ali ConsultIn vrši pripremu i implementaciju sistema centralizovane organizacije poslovanja privrednog subjekta sa elementima koji u najvećoj mjeri omogućavaju praćenje poslovanja manjih privrednih subjekata po sistemu profitnih i troškovnih centara, bez da se cjelokupno poslovanje u izvršnom smislu prilagođava takvom načinu poslovanja.
 • Analiza, revizija, uspostavljanje i upravljanje informacionim sistemima za praćenje poslovanja unutar privrednih subjekata

  ConsultIn malim i srednjim privrednim subjektima pruža direktne usluge knjigovodstva na najsavremenijem informacioniom sistemu koji se svakodnevno unapređuje i koji omogućava kreiranje velikog broja izvještaja neophodnih menadžmentu za donošenje racionalnih poslovnih odluka. Klijenti koji se odluče za uslugu knjigovodstva preko servisa koji pruža ConsultIn dobijaju najkvalitetniju uslugu, uz mogućnost, konstantnog i svakodnevnog uvida u finansijske izvještaje sa bilo koje lokacije u svijetu.Velikim privrednim društvima koja koriste usluge ConsultIn-a, a čija je objektivna potreba za složenijim softverskim rješenjima, kako bi se, s obzirom na kompleksnost poslovanja istih, obezbijedila konkurentska prednost i kvalitetnija kontrola poslovanja, ConsultIn, zajedno sa svojim partnerima, kombinujući najnovija tehnološka dostignuća s provjerenom metodologijom, najboljom praksom i lokalnim iskustvom, nudi najkvalitetniju uslugu u oblastima IT audit-a, razvoja IT/IS arhitekture, planiranja i razvoja informacionih sistema, selekcije odgovarajućih rješenja za podršku poslovanju, implementaciju rješenja za podršku poslovanju (ERP, BI, CRM, DMS) itd.
 • Procjena i određivanje realne vrijednosti privrednih subjekata i investicionih fondova

  Kako smo svjedoci apsolutne nelikvidnosti domaćeg i prilične nelikvidnosti regionalnih tržišta kapitala, veliki broj privrednika je u dilemi i zabludi da li trenutne tržišne vrijednosti kompanija listiranih na lokalnim i regionalnim berzama oslikavaju stvarnu i tržišnu vrijednost istih. Menadžment ConsultIn-a posjeduje veliko iskustvo u funkcionisanju tržišta kapitala i procjeni vrijednosti kompanija listiranih na berzama, te svojim klijentima pruža ulugu procjene i utvrđivanja realne vrijednosti kompanija i investicionih fondova lisitiranih na lokalnim i regionalnim tržištima kapitala.
 • Definisanje programa za restrukturiranje privrednih subjekata

  Svaka kompanija, zbog različitih okolnosti, može dospjeti u velike probleme prilikom poslovanja. Svjedoci smo prilične nelikvidnosti, malog stepena naplate potraživanja, nemilosrdnosti poreskih organa i banaka u momentima naplate svojih potraživanja, te sve kompleksnijih tržišnih uslova u kojima posluju kompanije.Dosadašnji uspjesi menadžmenta ConsultIn-a u sanaciji i restrukturiranju posrnulih privrednih društava, daju menadžmentu ConsultIn-a puno pravo i obavezu da svojim klijentima ponudi i ovakvu vrstu usluge.ConsultIn je u svakom momentu sposoban da u punom kapacitetu provede svaki oblik savjetovanja u vezi sa sanacijom i restrukturiranjem privrednih subjekata. U velikom broju slučajeva pravilnim ustanovljavanjem problema, te pravovremenim i adekvatnim mjerama koje provodimo sa ciljem prevazilaženja problema, itekako je moguće obezbijediti, ne samo opstanak privrednog društva koje se našlo u problemima, već i stvoriti visoko profitabilno privredno društvo od posrnulog privrednog društva.
 • Dirigovano restrukturiranje / sanacija privrednih subjekata

  ConsultIn je posebno ponosan na ovu vrstu usluge koju pruža svojim klijentima u vezi sa restrukturiranjem i sanacijom privrednih društava. Potpuno profesionalno, bez emocija i sa isključivim ciljem spasavanja i unapređenja poslovanja posrnulog preduzeća nudimo uslugu dirigovanog restrukturiranja / sanacije koja podrazumjeva da menadžment ConsultIn-a snimi situaciju u preduzeću, locira probleme, odredi mjere za prevazilaženje ustanovljenih problema i na kraju i riješi alocirane probleme.Ono što je karakteristika ConsultIn-a u pružanju ove vrste usluge jeste da ConsultIn neće od klijenata unaprijed naplaćivati naknadu (osim fiksnih troškova neophodnih za uspješno provođenje posla), već će naplatu svoje usluge isključivo vezati za ostvaren uspjeh u predmetnom poslu.
 • Kontrola tokova gotovine i planiranje aktivnosti sa ciljem obezbjeđivanja likvidnosti privrednog društva uz minimalne rizike

  Uzimajući u obzir trenutnu tržišnu situaciju po pitanju naplate fakturisanog, a koju karakteriše opšta nelikvidnost, gotovo sva privredna društva se suočavaju sa problemima kontrole tokova gotovog novca, a što ih nerijetko dovede u velike probleme nelikvidnosti, narušavajući na taj način kredibilitet kompanije, te inicirajući čitav niz dodatnih problema kao što su obračun i naplata zateznih kamata, neplaćanje obaveza prema zaposlenima, dobavljačima, institucijama i sl. ConsultIn upravo zbog takvih situacija klijentima nudi uslugu projekcije i praćenja tokova gotovine, te planiranja i realizacije investicionih aktivnosti sve sa ciljem ne ugrožavanja postojeće likvidnosti privrednog subjekta. Jedna od usluga koje ConsultIn takođe nudi, su praćenje ročnosti i pravovremeno utuživanje potraživanja, te i na taj način svođenje nenaplativih potraživanja na najmanju moguću mjeru.
 • Priprema privrednih subjekata za prodaju

  Jedna od je najkompleksnijih odluka i zadataka vlasnika kompanije je da procijeni moment kada je kompanija spremna za prodaju. Tada se pojavljuje veliki broj pitanja i problema, koji karakterišu neodlučnost vlasnika i njegovu nesigurnost u traženu vrijednost za kompaniju. Nažalost nebrojen broj puta, takvi problemi su dovodili do propuštanja prilika, a od tog momenta za kompanije, koje su bile predmet prodaje, nastupili su ne baš tako uspješni dani. Prilikom prodaje privrednih subjekata neophodno je provesti određene pripremne radnje, te u zavisnosti od zahtjeva potencijalnih kupaca izvršiti određena prilagođavanja poslovanja i sl. Upravo to je jedna od usluga koje ConsultIn nudi svojim klijentima. Priprema kompanija za prodaju može da traje i po nekoliko godina, jer se veliki broj ozbiljnih investitora ne odlučuje tako lako za krupnu investiciju. ConsultIn tim je spreman vlasnika kompanije voditi savjetodavno kroz, veoma često, mukotrpan proces prodaje kompanije, a samu kompaniju pripremiti za prodaju.
 • Analiziranje investicionih prilika, te ocjene i procjene mogućnosti za ulaganja

  Prije donošenja svake odluke za ulazak u određenu investiciju, neophodno je izvršiti planiranje koraka u vezi sa ispitivanjima dobrih i loših strana predmetnog ulaganja. Koristeći ovu vrstu usluge, naši klijenti rizik ulaganja svešće na najmanju moguću mjeru. Sigurnost plasmana i investicije klijenta za nas su na prvom mjestu.
 • Posredovanje u realizaciji javno – privatnog partnerstva

  Ostvarivanje investicije kroz formu javno-privatnog partnerstva u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini je veoma mukotrpan i zahtjevan proces sa nizom administrativnih barijera. ConsultIn će Vam pomoći da zajedno prođemo sve procedure uz Vaš minimalan angažman.
 • Analiza i istraživanje tržišta
  Da biste u svakom poslu bili uspješni, morate konstantno analizirati i pratiti tržišne prilike, te biti u toku sa dešavanjima koja u najvećem broju slučajeva determinišu privredna kretanja. Za naše potrebe i za potrebe naših klijenata u svakom momentu bićemo u stanju da sa svojim poslovnim saradnicima izvršimo najkompleksnija tržišna istraživanja koja će biti dobar osnov svakom za donošenje kvalitetnih i ispravnih poslovnih odluka.
 • Izrada biznis planova
  Dobro planiranje svakog posla je osnovni preduslov za uspjeh u istom. U slučaju da ste se odlučili za pokretanje privatnog biznisa ConsultIn je pravo mjesto na kome treba da počnete. Menadžment i zaposleni u ConsultIn-u će zajedno sa Vama kreirati najoptimalniji biznis plan definišući i ukazujući Vam na prag rentabilnosti, sve potencijalne troškove kojima ćete biti izloženi, sve rizike i prednosti sa kojima ćete se nositi u svom poslovanju.